Vedtægter for Rudersdal Lilleskole

som vedtaget ved forældrekredsmøde 18. Juni 2014

 

I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG  STATUS

§ 1

Stk. 1. Skolens navn er Rudersdal Lilleskole. Skolen er oprettet i år 1987.

 

Stk. 2. Skolens hjemsted er Rudersdal Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Vejlesøvej 40B, 2840 Holte

 

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR- nr.: 10 81 70 99

 

II. SKOLENS FORMÅL

§ 2

Skolens formål er at drive privat grundskole med tilhørende fritidsordning efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

 

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

 

Stk. 4. Skolen er uden politisk eller religiøst tilhørsforhold.

 

Stk. 5. Skolens hele virke skal være baseret på åndsfrihed, tolerance, åbenhed, gensidig respekt og demokrati. Skolens læring, opdragelse og samvær skal baseres på dette.

 

Stk. 6. Skolen skal have et værdigrundlag, som skal være godkendt af forældrekredsen og offentliggjort på skolens hjemmeside. Skolen skal drives i overensstemmelse med værdigrundlaget.

 

III. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

§ 3

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af de statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

 

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen i dialog med lærere og forældre. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

 

Stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af og blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

 

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Hvert år vælges for ét år et af forældrekredsen fastsat antal suppleanter som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen.

 

Stk. 5. Forældrekredsen kan på et forældrekredsmøde afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden. Det skal tydeligt fremgå af dagsordenen for mødet at det indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen skal sikre at det alene er personer der tilhører forældrekredsen, der stemmer.

 

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

 

Stk. 7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd. Det bør tilstræbes at alle klassegrupper er repræsenteret blandt bestyrelsens medlemmer.

 

Stk. 8. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolelederen samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolens leder eller andre ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

 

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution eller lignende, som har valgt eller udpeget dem.

 

Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsesformanden vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

 

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

 

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i de i § 2, stk. 1 nævnte regler for at være medlem af bestyrelsen jfr. § 5, stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler.

 

Stk. 15. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

 

Stk. 16. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte samt den/de tilsynsførende ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

 

Stk. 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

 

Stk. 18. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

 

Stk. 19. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

 

Stk. 20. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens personale. Ansættelse og afskedigelse af skolens leder besluttes af bestyrelsen og godkendes af forældrekredsen. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

 

Stk. 21. Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i fællesskab beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for. Til forældrekredsmødets vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 7, stk. 7.

 

Stk. 22. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2, § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 10, stk. 1 og § 11, stk.2.

IV. REGNSKAB M.V.

§ 4

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

 

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

 

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

 

Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

 

Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

Stk. 7. Uanset indholdet af gældende overenskomster har skolens ansatte ret til at udtale sig om skolens ledelse, uden at det vil kunne medføre tjenstlige sanktioner for den pågældende. Udtalelserne skal for at være omfattet af denne bestemmelse være saglige og ske under overholdelse af den almindelige tavshedspligt.

 

V. FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V. OG FORÆLDREKREDSMØDE

§ 5

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

 

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

 

Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer som opfylder de i § 5 stk. 2 nævnte kriterier.

 

§ 6

Stk. 1.  Det er bestyrelsens ansvar at der vælges tilsynsførende.

 

Det sker ved at forældrekredsen af bestyrelsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

 

Stk. 2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

 

Stk. 3. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

§ 7

Ordinært forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned. Datoen for det ordinære forældrekredsmøde offentliggøres af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde senest 21 dage før forældrekredsmødet skal finde sted. Forældrekredsmødet indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Ved udløb af tilsynsperioden er det bestyrelsens ansvar ar sørge for at nyvalg/forlængelse bliver sat på dagsorden for forældrekredsmødet. Ved valg af de to forældrerepræsentanter og ved valg af tilsynsførende, er alene personer, der tilhører forældrekredsen stemmeberettigede. Bestyrelsen er ansvarlig herfor. Indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

 

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.

 

4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4.

 

6. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr. § 3, stk. 4.

 

7. Indkomne forslag.

 

8. Eventuelt.

 

 

Stk. 2. På forældrekredsmøder, hvor der vælges tilsynsførende jfr. § 6, stk. 1, skal det tydeligt fremgå af dagsordenen, og dagsordenen suppleres med følgende punkter:

 

1. Fastsættelse af funktionsperiode for skolens tilsynsførende (højst 4 år).

 

2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen.

 

3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.

 

4. Valg af tilsynsførende. Det er bestyrelsens ansvar, at der vælges tilsynsførende.

 

Stk. 3. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og tilsynsførende, og – i de år hvor der skal ske valg af tilsynsførende – også tilsynsregler. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.

 

Stk. 4. Hvert medlem har én stemme.

 

Stk. 5. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

 

Stk. 6. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk. 2.

 

Stk. 7. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i forældrekredsmøder og i givet fald hvilke personer.

 

Stk. 8. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på forældrekredsmøder.

 

Stk. 9. Der skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

 

Stk. 10. Valghandlinger og afstemninger om ansættelser og afskedigelser skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

 

Stk. 11. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

 

Stk. 12. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

 

Stk. 13. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

 

Stk. 14. Ekstraordinært forældrekredsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinært forældrekredsmøde skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 2 medlemmer af bestyrelsen eller 10 medlemmer af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker ved  almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 7 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 

Stk. 15. Forældrekredsmødets kompetencer er anført i § 3, stk. 3, § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 6, § 7, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 2.

 

VI. SKOLENS DRIFT

§ 8

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

 

Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

 

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

 

Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

 

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

 

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

VII. TEGNINGSRET

§ 9

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

 

Stk. 2. Ved køb salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

 

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

VIII. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

§ 10

Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 3, stk. 17, 1. pkt. og § 7, stk. 6.

 

Stk. 2. Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

 

Stk. 3. Hvis skolens vedtægter som følge af lovgivningsmæssige krav skal ændres kan bestyrelsen gøre dette uden at indkalde til forældrekredsmøde om det. Forældrekredsen skal i så fald underrettes i så god tid, at der kan nå at blive indkaldt til og afholdt forældrekredsmøde inden ændringens ikrafttræden.

 

IX. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§ 11

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 17, 1. pkt.

 

Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer forældrekredsen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

 

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

 

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

 

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

 

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

 

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

 

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.                                

Bestyrelsen